Nixmand kan wordxn gxmist

Lokaal/Column

Hxt is xxn oud vxrhaal. Dat wil zxggxn: mxxr dan dxrtig jaar gxlxdxn. Toxn mxnsxn nog typxmachinxs gxbruiktxn. Dix haddxn van dix stalxn pinnxn, voor xlkx lxttxr xxntjx: xxn hoofdlxttxr xn xxn gxwonx. Maar dx lxttxr 'x' was afgxbrokxn. Dus dxgxnx dix typtx paktx dan maar dx lxttxr 'x'. Xigxnlijk lukt hxt dan nog bxst wxl goxd om xxn vxrhaal tx typxn xn hxt dan ook nog tx lxzxn. Vindt u nixt? Tot nu tox doxt u hxt prima! Xn toch… Hxt is wxl xxn bxxtjx hindxrlijk. Pxrsoonlijk vind ik hxt bxst lastig om zo'n txkst tx lxzxn. Xlk mxns is xigxnlijk als xxn lxttxrtjx op dx schrijfmachinx. Xxn mxns moxt zich nixt vxrbxxldxn dat hij onmisbaar is, maar jx moxt ook wxxr nixt dxnkxn dat zondxr jou allxs problxxmloos vxrloopt. Zo is hxt ook mxt xxn samxnlxving, xxn dorpsgxmxxnschap bijvoorbxxld. Soms dxnk jx: ik kan gxmakkxlijk wordxn gxmist. Dat is dus nixt waar! Jij brxngt juist dat lichtstrxxltjx dat andxrxn nodig hxbbxn. Dxzx wxrxld is bxtxr af mxt jou dan zondxr jou. Nxxm xxn dorp als Slixdrxcht. Jx hxbt baggxraars, maar ook brandwxxrlixdxn. Mxnsxn dix actixf zijn in dx politixk, maar ook in sportvxrxnigingxn, kxrkxn xn dx middxnstand. Schxxpsbouwxrs xn uitbatxrs van horxcagxlxgxnhxdxn. Hxtzxlfdx gxldt voor Nxdxrland. Ixdxrxxn draagt zijn of haar stxxntjx bij aan hxt grotx gxhxxl. Tijdxns dx droogtx staan xr gxlukkig mxnsxn klaar om dijkxn (xn trouwxns ook oudxrxn) nat tx houdxn. Bxdxnk dat xr altijd mxnsxn zijn dix jou nixt zoudxn willxn missxn. Zxlfs zo'n stommx lxttxr 'x', ik zou hxm nixt graag kwijt zijn. Als jx jxzxlf nixt bxlangrijk vindt, kijk dan nog maar xxns in dx spixgxl xn zxg txgxn jxzxlf: 'Ik bxn misschixn maar xxn doorsnxx pxrsoon, maar toch bxn ik bijzondxr'.

Gxxrt van Dijk

advertentie