Financieel perspectief gemeente Sliedrecht blijft gezond

lokaal

SLIEDRECHT Het nieuwe college van Sliedrecht start vanuit een financieel gezonde positie: voor de jaren 2019 tot en met 2022 verwacht Sliedrecht een positief begrotingssaldo. Dat blijkt uit de Kadernota 2019 die vandaag naar de gemeenteraad is verstuurd. Vanwege het wegvallen van de precariobelasting vanaf 2022 stelt het college de raad voor om de afvalstoffenheffing en OZB de komende jaren geleidelijk te verhogen, mede vanwege de verwachting dat de inwoners hiervoor vanaf 2022 gecompenseerd worden via de rekening van de nutsbedrijven. Sliedrecht blijft een gemeente met relatief lage woonlasten.

Deze kadernota is opgesteld in een periode waarin gewacht werd op een nieuw coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De Kadernota is daardoor beleidsarm te noemen. Het inmiddels verschenen coalitieakkoord moet nog worden vertaald in een nieuw collegeuitvoeringsprogramma. In de Kadernota zijn de belangrijke tussentijdse maart- en de meicirculaire van het Rijk meegenomen die tot grote budgettaire aanpassingen en ruimte hebben geleid.

Wethouder Hans Tanis (Financiën): ,,Met deze kadernota leggen we het fundament voor de begroting voor 2019. In die begroting zullen we de wensen uit het coalitieakkoord verwerken. We hebben voldoende ruimte om de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 waar te kunnen maken. Waar nodig zullen we ook onze reserves nog kunnen inzetten hiervoor."

De Kadernota geeft een doorkijkje naar een meerjarenbegroting en beschrijft een aantal trends en ontwikkelingen die invloed zullen gaan hebben op Sliedrecht. Zo zal de bijdrage voor de deelname aan de regionale samenwerking in de Drechtsteden omhoog gaan. Dat wordt onder meer veroorzaakt door een tegenvaller op de uitstroom van WSW-personeel, een tekort op de post Jeugd bij de dienst Gezondheid en Jeugd en een verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden mede als gevolg van ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ook heeft de gemeente geïnvesteerd in de uitvoering van de Wet AVG door een privacy officer en een functionaris gegevensbeheer aan te stellen.

Daarnaast is door groei van het aantal leerlingen tijdelijke huisvesting nodig voor de Prins Willem Alexanderschool, is er ruimte gevonden voor een bijdrage in het kader van de strategische agenda Duurzaamheid voor de aanleg van een warmtenet in de Vogelbuurt en er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor buurtbemiddeling, het werken volgens beeldkwaliteit bij straatreiniging en het knelpunt bij de wettelijk opvang van zwerfdieren.

In de Kadernota worden ook middelen beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het kruispunt N482 – Sportlaan – Stationsplein, voor de uitbreiding van de Johannes Calvijnschool (extra bedrag) en voor de fietsenstallingen op de stations van de MerwedeLingelijn.

Daarnaast is het meerjaren investeringsplan geactualiseerd voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen waarbij een ambitieus maar realistisch herbestratingsprogramma is opgenomen, gekoppeld aan de noodzakelijke werkzaamheden voor vervanging van rioleringen en aanleg van het warmtenet. De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2019 naar verwachting op dinsdag 10 juli.

advertentie
advertentie