Afbeelding
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Rob Brons interim VRZHZ

DORDRECHT Rob Brons (64) is per 1 ok­to­ber be­noemd tot in­te­rim di­rec­teur/se­cre­ta­ris van de Vei­lig­heids­re­gio Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ). Hij volgt de heer Car­lo Post op die di­rec­teur/se­cre­ta­ris is ge­wor­den bij de Ge­meen­schap­pe­lij­ke Re­ge­ling Drecht­ste­den.

Wou­ter Kolff, voor­zit­ter van de VRZ­HZ: ,,Ik ben erg ver­heugd dat we na het ver­trek van de heer Post zo snel ie­mand van het ka­li­ber van de heer Brons heb­ben kun­nen vin­den. We mo­gen ons ge­luk­kig prij­zen van­we­ge zijn schat aan er­va­ring en feil­loos ge­voel voor wat er leeft on­der de men­sen die in de vei­lig­heids­we­reld werk­zaam zijn".

Rob Brons: ,,Met veel ple­zier ver­rijk ik mijn er­va­ring met een paar maan­den in Zuid Hol­land Zuid. Ik zie uit naar de sa­men­wer­king met het per­so­neel en het be­stuur van de­ze in ve­le op­zich­ten in­te­res­san­te re­gio." Zo­dra de va­ca­tu­re van Car­lo Post de­fi­ni­tief wordt in­ge­vuld, treedt Brons te­rug.