Systeem voor beter jeugdzorg

Nieuws

REGIO - Stel: Pietje Puk komt in aanraking met Bureau Halt. De betreffende medewerker vindt het belangrijk dat Pietje in de gaten wordt gehouden en zet de gegevens van Pietje in een systeem. Pietje spijbelt ook veel en de leerplichtambtenaar maakt daar melding van in hetzelfde systeem. Op dat moment krijgen zowel bureau Halt als de leerplichtambtenaar een berichtje dat zij beiden Pietje hebben gesignaleerd. Er wordt een zorgcoördinator aangewezen voor Pietje en hij wordt beter in de gaten gehouden. Dat is in het kort hoe het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ de verschillende instanties die betrokken zijn bij kinderen met elkaar in contact brengt. Door vroegtijdige signalen uit te wisselen biedt het systeem gerichte ondersteuning om problemen bij jeugd tussen 0 en 23 jaar te voorkomen. De gemeente Dordrecht ging in juli vorig jaar al aan de slag met het systeem, maar ook de overige Drechtsteden en de gemeenten van de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden volgen. De partijen streven er naar om voor de zomer met het systeem te werken.

Door Marjanne Dijkstra

Het systeem moet de coördinatie van de zorg versterken doordat hulpverleningsinstellingen die bij een kind zijn betrokken, elkaar beter weten te vinden. Zorg voor Jeugd is onderdeel van het te ontwikkelen Centrum Jeugd en Gezin, een overheidsinitiatief van minister Rouvoet. Rondom de jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen vanuit hun eigen invalshoek. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling zijn daarbij van groot belang, gebeurt dat niet dan vallen kinderen tussen wal en schip. Het resultaat zijn in dat geval de excessen op het gebied van jeugdzorg die soms in de media komen, menen Helma Seelen beleidsmedewerker Zorg en Jeugd van de gemeente Dordrecht en Harry Woltring, zelfstandig projectleider van Zorg voor Jeugd.

In het systeem is alleen de ‘dat-info’ te vinden, vertelt Woltring. ,,Naam, leeftijd en adresgegevens van het kind zijn daar in te plaatsen. De problematiek waar het om gaat staat niet vermeld. Als bijvoorbeeld Bureau Halt een kind registreert in het systeem en later bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar over het zelfde kind ook een melding maakt, krijgen beide partijen een bericht dat de ander het kind ook heeft geregistreerd. Automatisch wordt dan een zorgcoördinator aangewezen die het aanspreekpunt is voor de betrokken instanties, zodat iedereen weet wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt.” Binnen de Drechtsteden en de AV-gemeenten is voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar is Opmaat of Rivas altijd de zorgcoördinator en voor jeugd boven de 4 jaar is dat de GGD.

Alle hulpverleningsinstellingen binnen de keten van de jeugdzorg worden op het systeem aangesloten. Daarnaast maken de gemeenten met het onderwijs, welzijn, werk en inkomen, justitie en politie afspraken over de wijze waarop zij in het systeem signalen kunnen afgeven, als zij problemen bij een jeugdige constateren.

advertentie
advertentie