Bouwbeleid heeft het gewenste effect

Nieuws

DRECHTSTEDEN - In de Drechtsteden en in Dordrecht in het bijzonder is de woningvoorraad onevenwichtig. Naar verhouding zijn er te veel goedkope woningen en te weinig woningen in het duurdere segment van de markt. Tot voor kort verlieten inwoners met een hoger inkomen Dordrecht en de regio en kwamen er veel mensen met lagere inkomens naar de regio toe. Het beleid van de gemeenten is er daarom op gericht dat er in de regio als geheel meer dure woningen worden gebouwd en dat vooral aan de woningvoorraad van Dordrecht meer dure koopwoningen worden toegevoegd. De regiogemeenten en de regionale corporaties hebben afgesproken om ter compensatie vooral op de grote uitbreidingslocaties voldoende sociale woningen te bouwen.

De eerste successen van het bouwbeleid worden zichtbaar in de cijfers van de Woonmonitor 2009 (met de cijfers over 2008) en het tegelijk gepresenteerde verhuisonderzoek over 2007 en 2008, beide uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). In 2007 en 2008 is de netto verhuisstroom van huishoudens met een hoger inkomen uit de Drechtsteden naar buiten de regio afgenomen. In Dordrecht zijn in deze inkomensgroep zelfs iets meer huishoudens naar Dordrecht toe verhuisd dan er uit Dordrecht zijn vertrokken.

In Zwijndrecht is nog steeds sprake van een relatief grote instroom in de lage en midden inkomens en uitstroom van hoge inkomens. Uit het verhuisonderzoek van het OCD blijkt dat het toevoegen van woningen in het dure segment direct de gewenste invloed heeft op de verhuisbewegingen. Het afgenomen aantal vertrekkers met een hoog inkomen is een direct gevolg van het toevoegen van dure woningen op locaties als het Merwehoofd in Papendrecht, de Albasserwerf in Alblasserdam en De Hoven en Plan Tij in Dordrecht.

Opvallend is dat in Dordrecht meer dan tachtig procent van de nieuwe bewoners van dure woningen uit de regio komt. Dit hoge percentage valt te verklaren doordat er in Dordrecht, in vergelijking met de rest van Nederland, te weinig woningaanbod in het duurdere segment is, terwijl het gemiddelde inkomen in Dordrecht wel ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde inkomen.

Het tekort aan woningen in het duurdere segment is met nieuwbouw slechts langzaam bij te sturen, doordat de totale jaarlijkse nieuwbouwproductie (woningen in alle prijscategorieën) minder dan één procent is van de woningvoorraad. Om die reden staan er ook voor de komende jaren een aantal projecten met duurdere woningen op stapel, bijvoorbeeld Waterhoven in Alblasserdam, Noordoevers in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht en Stadswerven, de zuidrand van Dordrecht.

Daarnaast worden sociale woningen met een matige kwaliteit vervangen door nieuwe betere woningen, zoals overeengekomen in de afspraken met de corporaties. De corporaties, overheid en projectontwikkelaars kunnen de onevenwichtigheid van de regionale woningmarkt bijsturen door het bestaande woonbeleid langdurig vol te houden. Op langere termijn komt er daardoor meer evenwicht in de woningmarkt.

advertentie
advertentie