Ingezonden brief: 'BW-plein blijft "zorgenkindje”'

Nieuws

Enkele weken geleden was het projectontwikkelaar de Windroos die vond dat zij met de “gebakken peren“ zaten voor wat betreft het BW- plein.

Een week later is het, volkomen terecht, de Partij van de Arbeid die meent te moeten reageren op de “belachelijke toestanden“ die zich de laatste weken hebben afgespeeld rond dit project, waaraan zeker op korte termijn geen einde zal komen en misschien zelfs wel eens kan eindigen in de bewuste “doofpot“ met alle gevolgen van dien voor de diverse betrokken partijen, waarbij niet alleen de Windroos met de ”gebakken peren“ geconfronteerd zal worden.

Toen dit project, inmiddels bijna vier jaar geleden, door MKB-reva tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2006 werd gepresenteerd is er door ons vier dagen later bij de Gemeente reeds aangegeven dat het hier een plan betrof waarbij een “foutje“ was gemaakt van een slordige 6 á 6,5 miljoen euro.

Echter, zonder de diverse instanties (gemeenteraad, projectontwikkelaars enz.) hier van op de hoogte te stellen, waar door ons wel op was aangedrongen en was toegezegd, moest “kost wat kost“ dit plan “budgettair neutraal“ doorgang vinden, waarbij op dat moment sprake was van de sloop van 36 woningen en 1565 m² commercieel vloeroppervlak, met daaraan gekoppeld een vervangende nieuwbouw van 119 woningen en 3300 m² commerciële m², waarvoor door de raad, met een aantal restricties (dorpskarakter, gezellige zitjes, enz., enz.) op genoemde datum “groen licht “ is afgegeven om dit plan verder uit te werken (inmiddels 210 won en 2545m²).

Het zou te ver gaan om hier in te gaan op het aantal gesprekken dat inmiddels in het verleden heeft plaatsgevonden met o.a. de wethouders Van Kooten, Tanis en Lavooi en ambtenaren van de Gemeente Sliedrecht voor wat betreft de realisatie van het benodigde aantal parkeerplaatsen die volgens de Parkeernota en Parkeerbalans bij dit plan behoren te worden gerealiseerd, de toename van het “fijn stof percentage“ op en in de directe omgeving van het plein (denk hierbij aan de groene posters die Sliedrecht hebben gekleurd) door de verdubbeling van het aantal autobewegingen, de gevolgen voor een groot aantal huurders van Tablis Wonen die gedwongen hun “vrije“ woning moeten verlaten, enz., enz.

Dit alles zonder enig positief resultaat en alleen maar een groot aantal ingezonden stukken in de plaatselijke media, gebruik inspreekrecht tijdens diverse raadsvergaderingen, boze brieven n.a.v. het kappen van een aantal gezonde kastanjebomen, enz., enz. via verschillende vertegenwoordigingen uit de Sliedrechtse samenleving.

Wanneer de Gemeente Sliedrecht alleen maar blijft goochelen met bouwhoogten, busroutes, parkeernormen/parkeernota, plankaders, enz., enz. plus het geven van “valse voorlichting“ op bijeenkomsten in o.a. de Lockhorst zal dit plan voor eeuwig een ”utopie“ blijven met alle gevolgen van dien voor de diverse betrokkenen, maar in de eerste plaats voor de huurders van Tablis Wonen die bij dit plan zijn betrokken en zich al vier jaar afvragen wat en wanneer er iets gaat gebeuren met hun woning waar sommigen al meer dan 40 jaar met veel plezier wonen.

Inmiddels is door ons opnieuw een verzoek ingediend voor een gesprek met zowel wethouder Tanis als wethouder Lavooi om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor de “impasse“ waarin dit project nu al 4 jaar verkeerd. We wachten maar weer geduldig af of dit gesprek in de eerste plaats zal bijdragen aan de realisatie van de nieuwbouw van een aantal 55+ woningen aan de oostkant van de Ruysdaelstraat waar nu al meer dan twee jaar alleen maar over “gesproken“ wordt en voor Tablis lees de huurders van...) alleen maar heeft geresulteerd in een forse “huurderving“.

Namens bestuur Huurderstichting H3S

Wim Vroege ( voorzitter)

advertentie
advertentie