Ingezonden brief over Winklerplein

Nieuws

Geachte raadsvoorzitter,

In de schaduw van het Winklerplein wonend volg ik de ontwikkelingen met argusogen. Als voorzitter van de raad bent u belast met het doen naleven van het reglement van orde art. 2c. De volgende zaken zijn mij overkomen cq opgevallen:

1. Op mijn telefonisch verzoek dd 1-12-09 aan het griffiebureau om de acherliggende stukken van het raadsvoorstel Winklerplein te mogen inzien werd door mevrouw Heleen Vos geantwoord dat alle info op de site stond. Tekeningen en de in de toelichting van art.13 genoemde ambtelijke adviezen kon ik na nogmaals zoeken daar toch echt niet vinden.

2. Daarom heb ik in de loop van die dag de griffier, de heer Overbeek gebeld. Deze vertelde dat er toch wel achterliggende stukken waren maar dat die zich achter gesloten deuren op het raadhuis bevonden en er geen set op het gemeentekantoor ter inzage lag. In artikel 13 lid 1 staat dat voor een elk de bedoelde stukken in het raadhuis en in het gemeentekantoor ter inzage liggen.

3. De heer Overbeek stelde voor om de volgende dag de stukken uit het raadhuis te gaan halen om mij in het gemeentekantoor te laten inzien. In art. 13 lid 2 staat echter deze niet buiten het raadhuis gebracht mogen worden.

4. Op mijn vraag naar de mogelijkheid om de laatste raadsvergadering via de internetside te mogen beluisteren werd op 11-12-09 door het bureau van de griffier gemaild dat dit niet mogelijk is. Dit terwijl art.19 luidt "van de raadsvergadering vindt een geluidsregistratie plaats die via de internetsite te beluisteren valt."

5. Volgens de pers (Het Kompas) heeft de wethouder in de raad van 7-12-09 meegedeeld dat het Winklerplein van de agenda was geschrapt. Art. 42 lid 1 luidt "een voorstel van het college aan de raad, dat vermeld staat op de agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad" en lid 2 vermeldt dat als de raad hierin toestemt dat deze dan gelijkertijd bepaalt in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

met vriendelijke groet

J. Jongeneel

Bewoner van de Stevinstraat

advertentie