Discussie windenergie laait op

Nieuws

H’VELD-G’DAM / SLIEDRECHT - De discussie rond het ene windmolenparkje is nog niet eens verwaaid of er dient zich alweer een nieuwe aan. De provincie wil op verschillende locaties - waaronder één in Hardinxveld-Giessendam en één in Sliedrecht - onderzoek verrichten of daar in de toekomst mogelijk windturbines gerealiseerd moeten en kunnen worden. Alhoewel het maar zeer de vraag is of er ooit windenergie op deze plaatsen wordt opgewekt, zijn beide gemeenten toch meteen in de pen geklommen. Zij zijn het oneens met het voornemen en hebben een zienswijze ingediend tegen het provinciale plan.

De zogeheten plannen staan in de nota ‘wervelender’, waarin de provincie haar visie geeft op windmolenenergie. In 2020 moet twintig procent van het energieverbruik gedekt worden door duurzame energie. Windenergie is daarin onmisbaar, stelt de provincie. De nationale doelstelling is om in 2011 vierduizend megawatt aan windenergie op land vergund te hebben en zesduizend megawatt in 2020. Om dit voornemen te realiseren, moeten her en der in den lande windmolenparken verrijzen. Ook dienen gemeenten op zoek te gaan naar andere vormen van duurzame energieopwekking. De uiteindelijke doelstelling is om in het gebied Merwedezone, waartoe Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem behoren, veertig megawatt energie duurzaam op te wekken.

De realisatie van windmolenparken gaat ondertussen gepaard met veel discussie, zoals in Giessenlanden. Het plan om binnen die gemeentegrenzen turbines aan te leggen, zorgt voor veel weerstand onder politici en burgers. Ook de buren in Hardinxveld-Giessendam hekelen de ideeën. Als klap op de vuurpijl is nu het gebied ten zuiden van het Kanaal van Steenenhoek (globaal ter hoogte van de Kerkweg in Giessenlanden, red.), aangewezen als studielocatie voor de mogelijke realisatie van windmolens. Ook de locatie Sliedrecht-Noord, in de buurt van de Betuwelijn, moet worden onderzocht.

De provincie wil koste wat kost dat de duurzame doelstelling - veertig megawatt opwekken - gehaald wordt. Als de concrete plannen voor de andere windmolenparken (bijvoorbeeld Giessenlanden, red.), het onverhoopt niet halen óf als de gemeenten de energie niet op een andere wijze kunnen opwekken, komen de studielocaties in beeld. Veel haken en ogen dus, maar Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht hebben hun standpunt al bepaald: zij zijn tegen ieder windmolenpark binnen de gemeentegrenzen. De twee buren hebben bij de provincie een zienswijze ingediend tegen de studie.

,,Wij zijn niet tegen windenergie en zelfs vóór het duurzaam opwekken van energie. We zijn echter van mening dat windturbines niet passen in het weidse en open landschap binnen en rondom Hardinxveld-Giessendam. Het college ondersteunt de wens van de plaatselijke bevolking om geen windturbines te plaatsen binnen de gemeentegrenzen”, aldus de Hardinxveldse gemeentewoordvoerster Nadine Rozenberg. Zij krijgt bijval van haar Sliedrechtse collega Monique Boer: ,,Voor windenergie zijn voorkeurslocaties aangewezen op bedrijventerrein Nieuwland (gemeente Alblasserdam), bedrijventerrein Oosteind (gemeente Papendrecht), langs de Betuweroute (gemeente Giessenlanden) en op bedrijventerrein Gorinchem-Noord in de gemeente Gorinchem. Dit alles kan en moet niet opnieuw ter discussie gesteld worden. Wij vinden dat de zuidelijke randzone van het Groene Hart zich ook niet bij voorkeur leent voor de plaatsing van (nog meer) windmolens.” Sliedrecht wil voor de productie van duurzame energie inzetten op de realisatie van een collectief warmtenet voor geheel Sliedrecht. Een collectief warmtenet dat in eerste instantie met restwarmte en op termijn met aardwarmte gevoed wordt.

De provincie buigt zich momenteel over de opmerkingen van beide gemeenten. Later deze week is de provinciale reactie op deze website te lezen.

advertentie