Afbeelding
Foto Esther Coumans/BDU

Waterschap bezuinigt

Nieuws

SLIEDRECHT - Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de waterschapsbegroting en tarieven van Waterschap Rivierenland voor 2012 vastgesteld.

,,Net als andere overheden ontkomt ook Waterschap Rivierenland niet aan bezuinigingen. Door te bezuinigen en investeringen meer gefaseerd uit te voeren wil het waterschap kostenstijgingen opvangen. Hierdoor blijft de stijging van de waterschapsbelasting in 2012 voor de burger beperkt. De totale belastingopbrengst van het waterschap neemt in 2012 toe met 2,4 procent", vertelt woordvoerster Helen van der Heijden.

Met de opbrengst van de waterschapsbelasting betaalt Waterschap Rivierenland de aanleg en het onderhoud van dijken en kades, het beheer van sloten, vaarten en grachten in het rivierengebied en de zuivering van afvalwater. Van der Heijden: ,,Bezuinigen is voor Waterschap Rivierenland noodzakelijk om belastingverhoging voor de burgers de komende jaren beperkt te houden en tegelijkertijd extra lasten te kunnen dragen. Het waterschap krijgt in 2012 namelijk te maken met extra lasten veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, wegvallend dividend van de Nederlandse Waterschapsbank (door strengere Europese bankregels) en hogere kosten voor de waterschappen die voortkomen uit het Nationaal bestuursakkoord Water. In dit akkoord is vastgelegd dat waterschappen meebetalen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor Waterschap Rivierenland betekent deze afspraak jaarlijks tien miljoen euro extra kosten."

Het waterschap zegt de bezuiniging hoofdzakelijk te realiseren door efficiencywinst te behalen uit samenwerking met andere waterschappen en nieuwe scherpe aanbestedingen te doen bij inkoop en uitbesteding van werk.i

Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag 386 euro.

advertentie
advertentie