Gemeente redt het vanaf 2014 niet meer met kaasschaafmethode

Nieuws

SLIEDRECHT - Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor de onroerende zaak-belasting (OZB) met drie procent te verhogen. Volgens financieel wethouder Hans Tanis staat daar echter tegenover dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing door een lager aanbod zodanig wordt teruggeschroefd dat in zijn totaliteit sprake is van een lastenvermindering van vier procent. ,,Hoewel andere gemeenten de lokale belastingen stevig verhogen, kiest Sliedrecht daar nog niet voor."

De gemeente komt in 2014 voor een tweesprong te staan. Dan is de bezuinigingsopgave aanzienlijk lastiger. Waar nu de gemeenteraad enkel wordt gevraagd twee ton aan de Algemene Reserve te onttrekken om zo een sluitende begroting te verkrijgen, zal volgend jaar al voor de zomer, als de Kadernota wordt vastgesteld, duidelijk moeten zijn waarmee een bedrag van 1,1 miljoen euro wordt bezuinigd. Het college houdt er rekening mee dat de gemeente door maatregelen van het Rijk in de jaren erna structureel twee miljoen euro zal moeten besparen. ,,Dat red je niet met de kaasschaaf", aldus Tanis, die uitlegt dat na de installatie van Bram van Hemmen als nieuwe burgemeester snel (lees: begin 2013) van start wordt gegaan met de kerntakendiscussie waar al een paar over wordt gesproken. De rol van de overheid wordt daarin kritisch tegen het licht gehouden. Tanis spreekt namens het college alvast uit dat ondanks de bezuinigingen die op handen zijn de gemeente wil blijven investeren. ,,We gaan door met het realiseren van onze plannen. Juist in een economisch moeilijke periode moet je als overheid je nek durven uitsteken om beweging te houden in je dorp. Ons uitgangspunt is de lokale lasten stabiel te houden. Wanneer het voorzieningenniveau in het gedrang zou komen door alle onzekerheden kan ook de hoogte van de tarieven van de lokale lasten ter discussie worden gesteld."

Hij vervolgt: ,,In financieel opzicht staan we voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd geeft je dat een enorme kans om weer eens goed na te denken over de vraag wie je als overheid wilt zijn. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder het begrip faciliteren of stimuleren? Dat moet je concreet gaan maken." De raad behandelt de begroting in de raadsvergaderingen van 30 oktober (opiniërend) en 13 en 14 november. Met name de laatste twee vergaderingen omdat dan ook de Algemene Beschouwingen worden gehouden en elke fractie in de gelegenheid wordt gesteld zijn toekomstvisie te geven. De begroting is te lezen op www.sliedrecht.nl.

advertentie