Sliedrecht wil duurzamer (ver)bouwen

Nieuws

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht wil meer aandacht besteden aan duurzame bouw en verbouw van gemeentelijke gebouwen. Ook wil zij duurzaam energiegebruik, energiebesparing en andere duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren. De uitgangspunten en doelen op deze terreinen heeft de gemeente vastgelegd in het Milieubeleidsplan 2012-2015.

De portefeuillehouder Milieu van de gemeente Sliedrecht, wethouder Ad de Waard, is trekker van het regionale project interne duurzaamheid. Doel is de duurzaamheidsprestaties binnen de eigen organisatie te verbeteren. Daarvoor bekijkt de gemeente allereerst de mogelijkheden voor duurzaamheid en energiezuinigheid bij gemeentelijke gebouwen, nieuwbouw en verbouw van scholen. Er wordt gekeken naar spaarlampen, lichtsensoren, betere isolatie en ventilatie en er worden materialen gebruikt die weinig onderhoud nodig hebben.

Naast interne duurzaamheid besteedt het Milieubeleidsplan ook aandacht aan externe veiligheid. Dat heeft betrekking op productie, transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Het milieuplan geeft de komende periode extra aandacht aan voorkoming, beperking en beheersing van de risico's die hiermee gepaard gaan. Voorbeelden van maatregelen waaraan Sliedrecht en de regio werken zijn: aanleg van een oplossing in het spoorwegnet waarbij na 2020 goederenvervoer buiten de Drechtsteden om gaat en het aanwijzen van een speciale route voor vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente op het gebied van externe veiligheid toezicht op bedrijven in de gemeente en volgt Sliedrecht de ontwikkelingen in Dordrecht nauwlettend om, waar nodig, actie te ondernemen.

Verder zet het milieuplan in op minder (auto)mobiliteit en meer elektrisch rijden met oplaadvoorzieningen bij station Sliedrecht Baanhoek en op het Stationspark. De gemeente kijkt met verladende en vervoerende bedrijven naar mogelijkheden om het aantal gereden kilometers terug te brengen. Bij vervanging van eigen wagens kiest de gemeente waar mogelijk voor elektrische voertuigen.

Ook vermeldt het Milieubeleidsplan enkele speerpunten waarmee inwoners, bedrijven en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Zo biedt de gemeente bedrijven de Milieubarometer drie jaar gratis aan. Een online meetinstrument dat inzicht geeft in energieverbruik. Hiermee kan eenvoudig bekeken worden waar de grootste besparingen behaald kunnen worden.

Een ander instrument zijn de duurzaamheidsleningen, die met een lage rente beschikbaar zijn voor inwoners om hen over de drempel te helpen om energiebesparende maatregelen - zoals zonnepanelen - in en rondom hun huis aan te brengen. Pas na drie jaar, als de maatregelen geld opleveren, wordt begonnen met aflossen.

De Sliedrechters kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan een schonere gemeente door hergebruik van huishoudelijk afval. De gemeentelijke reiniging en HVC deden in 2012 een proef met gescheiden inzameling van droog herbruikbaar afval. Deze proef wordt vanwege het succes voortgezet tot eind 2013. Daarnaast breidt Sliedrecht de ondergrondse afvalinzameling uit.

Daarnaast rolt Sliedrecht diverse landelijke initiatieven uit in de gemeente, zoals het Klimaatstraatfeest, de Nacht van de nacht en NederlandSchoon.

Zie www.sliedrecht.nl voor een uitgebreide versie van het milieubeleidsplan 2012-2015.

advertentie
advertentie