Nieuwe vogelwerkgroep voor Biesbosch

Nieuws

DORDRECHT - In Hoeve Jong Dordrecht, het onderkomen van de Stichting Natuur- en Vogelwacht in Polder De Biesbosch/De Elzen, vindt vrijdag 26 oktober de eerste bijeenkomst van de nieuwe Vogelwerkgroep Biesbosch plaats. De avond, die als kennismakingsbijeenkomst bedoeld is, begint om 19.00 uur. Iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe werkgroep, of er deel van wil gaan uitmaken, is van harte welkom. Adres: Noorderelsweg 2A in Dordrecht.

De Biesbosch is één van de belangrijkste vogelgebieden van ons land. Tienduizenden vogels benutten het gebied om er te rusten, te eten of te broeden. De Biesbosch is dan ook niet voor niets aangewezen als Internationaal Wetland, Europees Habitat- en Vogelrichtlijn-gebied en Natura 2000-gebied. In dit verband heeft de Biesbosch zelfs een instandhoudingsdoelstelling ten opzichte van maar liefst 30 vogelsoorten.

Rondom de Biesbosch zijn veel vrijwilligers actief. Zij houden de vogelstand in de gaten om er onder andere voor te kunnen zorgen dat de Biesbosch aan zijn instandhoudingsverplichtingen kan voldoen. Zo worden er al jaren broedvogeltellingen voor Staatsbosbeheer uitgevoerd, winter-vogeltellingen voor de Provincie, waterwildtellingen voor Rijkswaterstaat, trekvogeltellingen voor SOVON (Samenwerkende Organisaties VogelOnderzoek Nederland) et cetera.

Omdat de Biesbosch op het grondgebied van twee provincies ligt en binnen of nabij tien verschillende gemeenten, waaronder Sliedrecht, werden dergelijke tellingen tot nu toe door evenveel verschillende clubjes of individuele vogelaars gedaan. Teneinde de vogeltellingen beter georganiseerd te kunnen uitvoeren was er al lang een sterke behoefte aan een vogelwerkgroep die de gehele Biesbosch tot zijn werkterrein kan rekenen.

Om dit te kunnen realiseren werd door een aantal vogelaars en vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, SOVON en de Stichting Natuur- en Vogelwacht besloten de Vogelwerk-groep Biesbosch op te richten, die onder de vleugels en als onderdeel van de Stichting Natuur- en Vogelwacht zal gaan opereren. Naast vogeltellingen, gaat de Vogelwerkgroep Biesbosch ook vogelcursussen en beschermingsactiviteiten en dergelijke organiseren. De vogelwerk-groep wordt hiertoe gefaciliteerd door Staatsbosbeheer en de Stichting Natuur- en Vogel-wacht en hopelijk ook door Nationaal Park De Biesbosch, Rijkswaterstaat en Domeinen, de andere beheerders in het gebied. Met de laatste drie organisaties moet nog overleg plaats-vinden.

advertentie