Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt?
Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt? Erik de Bruin

Aanvullend moestuinonderzoek naar schadelijke stoffen van Chemours

Maatschappelijk

SLIEDRECHT Op 4 juni 2021 adviseerde het RIVM om geen gewassen te consumeren uit moestuinen binnen een straal van 1 kilometer van chemische fabriek Chemours/DuPont, gevestigd in Dordrecht. Voor moestuinen buiten deze straal was geen advies mogelijk. Om moestuineigenaren op grotere afstand van de fabriek een gedegen en betrouwbaar advies te geven over het veilig gebruiken en consumeren uit de eigen moestuin is daarom aanvullend onderzoek nodig. Dit is bovendien mogelijk, omdat de meettechnieken inmiddels sterk zijn verbeterd. 

GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/ DuPont, zijn PFAS-stoffen. Van PFAS is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. De stoffen hebben bijvoorbeeld effect op het immuunsysteem, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook hebben PFAS een effect op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken. De stoffen zijn verder schadelijk voor de natuur. Ze kunnen problemen opleveren voor dieren in de top van de voedselketen, zoals vogels en zoogdieren. 

AANVULLEND ONDERZOEK Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht stelt het volgende in een college informatiebrief van 21 september 2021: ,,Bij de berichtgeving op 4 juni 2021 is het vervolgonderzoek naar PFOA in gewassen reeds aangekondigd. De afgelopen periode is dit onderzoek vormgegeven. Wij werken samen met de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden en ook experts van onder andere het RIVM en Arcadis zijn hierbij betrokken. Daarnaast is regelmatig afgestemd met de moestuineigenaren.”

OPZET VAN HET ONDERZOEK ,,Allereerst is het onderzoek veel uitgebreider opgezet dan in 2017. Met meer monsters, ruim 700 tegen 82 in 2017, maar ook met meer geografische spreiding en verschillende afstanden ten opzichte van de fabriek. Daarbij wordt ook een moestuin in de Hoeksche Waard als referentie meegenomen. Verder worden monsters genomen van bodem en irrigatiewater. Daarmee kan het RIVM de relatie PFOA/GenX in bodem-gewas en in water-gewas beter leggen. Met al deze data kan het RIVM op een wetenschappelijk goed onderbouwde wijze conclusies trekken en zorgvuldige adviezen geven. Hierbij komt veel meer informatie beschikbaar over PFOA in moestuinen op grotere afstanden van de fabrieken en kan ook het advies voor de moestuinen binnen een straal van 1 km herbekeken worden op basis van hernieuwde analyses.”

STAND VAN ZAKEN ,,Belangrijk punt voor de planning is dat we moestuineigenaren helderheid willen geven voordat het ‘seizoen 2022’ volgend jaar van start gaat. Dit betekent dat deze zomer bemonstering moest plaatsvinden vanwege het oogstseizoen. De eerste stap van het onderzoek, de bemonstering, is gezien deze urgentie reeds gestart en bevindt zich in een afrondende fase. De bemonstering verloopt voorspoedig, met name dankzij de uitstekende medewerking van de moestuineigenaren. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor. De tweede stap van het onderzoek bestaat uit het verwerken en analyseren van alle monsters en daarover rapporteren en adviseren door het RIVM. Dit is gepland in het vierde kwartaal van 2021 met afronding in het eerste kwartaal van 2022.”

door Lex van Steenis

advertentie
advertentie