Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Begroting 2021 Waterschap Rivierenland vastgesteld

29 november 2020 om 07:45 Natuur en milieu

SLIEDRECHT Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vrijdag 27 november de begroting 2021 definitief vastgesteld. In de begroting staat wat het waterschap in 2021 wil uitgeven om aan haar taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Voor huishoudens stijgen de waterschapslasten in 2021 met circa €1 per maand. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden.

Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. De komende jaren vraagt dat om forse investeringen in onze rivierdijken zodat, die voldoen aan de nieuwe normen. De projecten maken onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(HWBP).

Een veranderend klimaat vraagt om een robuust en veerkrachtig watersysteem dat ook ecologisch gezond is. We streven naar voldoende water, niet te veel en niet te weinig. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder meer in de verbreding van sloten, waterberging en waterbuffers en in het onderhoud aan stuwen en gemalen. Daarnaast neemt het waterschap maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een natuurvriendelijke inrichting van sloten, de aanleg van vispassages, en zetten ze in op het terugdringen van vervuilende stoffen in het water. Zo zorgen ze ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd water van goede kwaliteit is en er voldoende aan- en afvoercapaciteit is in het watersysteem.

ZUIVERING VAN AFVALWATER Het waterschap zorgt voor het transport en zuiveren van afvalwater. De komende jaren investeren wij in centralisatie van de rioolzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken om in 2030 energieneutraal te zijn. Hierbij werkt het waterschao samen met gemeenten om te komen tot een efficiënte afvalwaterketen.

TARIEVEN Voor een huishouden nemen de waterschapslasten in 2021 toe met 3,2% ten opzichte van 2020. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning € 332,-. Dit is circa € 10,- meer dan in 2020. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde €250.000) betaalt € 472,-. (Dit is circa € 14,- meer dan in 2020). De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING Ook de komende jaren staat het waterschap voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dit doen ze niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met andere partijen. De ambities en maatregelen voor de komende jaren worden momenteel uitgewerkt in een waterbeheerprogramma 2022-2027. Dit plan zal in 2021 ter inzage worden gelegd.

CORONACRISIS Het waterschap voert een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. We houden de effecten van de coronacrisis op ons werk goed in de gaten. Vooralsnog ziet het waterschap nog geen grote effecten op de taakuitvoering. In de begroting 2021 zijn nog geen aanvullende financiële middelen hiervoor opgenomen. Echter de coronacrisis is nog niet achter ons en om deze reden zal het waterschap alert blijven op mogelijke gevolgen van de coronacrisis.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie