Afbeelding
Zonnepanelen

Drechtsteden levert straks eerlijke bijdrage aan duurzame energie

Partnercontent

Op 27 mei werd door de Regio Drechtsteden de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0 gepresenteerd. De RES 1.0 brengt per regio de afwegingen en keuzes voor wat betreft de energietransitie in kaart. In de Drechtsteden wordt ernaar gestreefd in 2030 minimaal 35 TWh (terawattuur) aan duurzame stroom op te wekken. Ook wordt een grote slag geslagen in het aardgasvrij maken van woningen.

Zonnepanelen deel van de rekening

Het voornemen is realistisch bevonden en betekent dat deze regio een ‘eerlijk’ deel van het landelijke duurzaamheidsstreven voor haar rekening neemt. Zonnepanelen zijn daarom een eerste belangrijke optie. Zonnepanelen zijn aanvankelijk nogal een kostenpost, maar het gegeven dat de huidige generatie zonnepanelen wel een halve eeuw meegaat, maakt deze investering weer aantrekkelijk. De regio heeft het berekend en komt tot de conclusie dat zonnepanelen weliswaar een deel van de elektriciteit op kunnen wekken, maar niet alles. Gaan inwoners daarbij energieprijzen vergelijken en nemen zij daar ook duurzaamheid in mee, dan verduurzaamt dat de energieafname in de regio.

Zonne- en windenergie op aangewezen plaatsen

Het genereren van zonne-energie in restruimten, zoals spoor- en wegbermen, stortplaatsen en braakliggende terreinen, moet worden toegestaan onder strikte normen. Er komen vier nader te noemen gebieden waar de regio Drechtsteden op grote schaal energie gaat opwekken die niet alleen van de zon, maar ook van de wind afkomstig is. Met andere woorden: men wil zonne- en windenergieparken aanleggen op vier plekken in de omgeving.

Lusten en lasten eerlijk verdelen

Bij deze plannen hoort een eerlijke verdeling van de lusten en lasten, zo meldt de Regio Drechtsteden desgevraagd. Een breed draagvlak is noodzakelijk, vandaar dat uitgebreid onderzoek is verricht. Of, zoals men het zelf omschrijft, “een praktische aanpak met een gezonde dosis nuchterheid”. Door een participatietraject zijn in het proces richting de RES 1.0 streefcijfers bereikt die aansluiten bij zowel de wensen en ideeën van inwoners als de mogelijkheden van de regio. Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden: “Ons doel was om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode.”

Tien overheidsorganen

Nu ligt de bal bij de politici. De Algemeen Besturen, de twee Waterschappen en de zeven gemeenteraden van de Drechtsteden. De RES 1.0 is aangeboden bij de betreffende instanties en de in totaal tien overheidsorganen dienen voor komend zomerreces tot een besluit te komen. De uitvoering van de plannen kan vanzelfsprekend pas plaatsvinden nadat het provinciale en gemeentelijke beleid is aangepast door de politici. Hierna volgt nog een proces met vergunningen. Maar onderaan de streep kan worden gemeld dat onze regio straks een eerlijke bijdrage aan de regionale én landelijke duurzame energie gaat leveren.

advertentie
advertentie