De wethouders Piet Vat, Ed Goverde en Ton Spek.
De wethouders Piet Vat, Ed Goverde en Ton Spek. Gemeente Sliedrecht

Samen werk maken van ruimtelijke vernieuwing

27 juni 2021 om 08:32 Overig

SLIEDRECHT - Sliedrecht is een dorp om trots op te zijn. Waar we samen werken aan een aantrekkelijke, duurzame en veilige plek om te wonen, werken en recreëren. Een plek waar iedereen kan groeien en tot bloei komt. Nu en in de toekomst!

De gemeente heeft grote ambities om Sliedrecht nog mooier en levendiger te maken. Kenmerkend voor Sliedrecht is dat we een ondernemend en betrokken baggerdorp zijn, ontstaan aan het dijklint langs de Merwede. Dit willen we voor de komende jaren behouden én versterken, zodat toekomstige generaties er ook een plek vinden en hier graag willen blijven wonen, werken en leven.

,,Die toekomst vraagt om tijdig werk te maken van ruimtelijke vernieuwing. Verder kijken dan de dag van vandaag”, vertelt wethouder Ton Spek. De opgaven waar we in Sliedrecht samen voor staan, zijn groot. ,,Drijvende kracht is de woningbehoefte en ruimte voor bedrijven. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt, én we moeten aan de slag met de energietransitie. Dat vraagt om scherpe keuzes, lef en daadkracht. Onze Koers 2030: ‘Groei en ontwikkeling’ weerspiegelt dit.”

De Omgevingsvisie is bij het maken van deze keuzes de belangrijkste inhoudelijke kapstok. Wethouder Ed Goverde licht toe: ,,De Omgevingsvisie is de opvolger van de Structuurvisie en is breder van aard. De Omgevingsvisie bevat de gehele fysieke leefomgeving; naast de ruimtelijke ordening betrekken we ook thema’s als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en klimaat.”

De Omgevingsvisie biedt meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we sámen werk maken van onze leefomgeving. Het concept van de Omgevingsvisie kwam tot stand in samenwerking met bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. ,,Ruim 1400 Sliedrechtenaren vulden in 2020 de online enquête in. De input hebben we meegenomen in het concept dat nu openbaar is. Ik nodig iedereen uit om opnieuw hierover mee te denken en vragen en opmerkingen in te dienen”, spoort Ed Goverde aan.

Wat betekent het als je dorp en polder wil verbinden? Waar kunnen we snel gewenste ontwikkelingen realiseren en waar later? De concept Omgevingsvisie zet in op een evenwichtige ontwikkeling met focus op ruimte, kwaliteit en duurzaamheid. Dit betekent concreet voor:

Woningbouw: Sliedrecht bouwt meer en geschiktere woningen. Onze inzet tot 2040 is een toename van 2.500 woningen, deels binnen het bestaande dorp en voor een ander deel in het te ontwikkelen Sliedrecht-Noord. Deze extra woningen leveren een bijdrage aan het behoud en de versterking van onze voorzieningenstructuur en leiden tot een geschikter en levensloopbestendig woningaanbod. Omdat de woningbehoefte tot 2030 hoog is, maken we er de komende jaren al vaart mee.

Ruimtelijke kwaliteit: We versterken de ruimtelijke kwaliteit door het creëren van groene verbindingen van noord naar zuid (van polder naar rivier), zichtbare en toegankelijke rivieroevers, leefbare, veilige en groene wijken en bedrijventerreinen en een toeristisch havenfront.

Bereikbaarheid: We zetten in op een betere ontsluiting met minder verkeersoverlast en meer verkeersveiligheid. Het dorp, de bedrijventerreinen boven de A15 en het nieuwe (woon)gebied boven het spoor verbinden we met elkaar. We doorbreken de barrière van de A15 en het spoor. Tegelijkertijd zetten we in op betere verbindingen in het dorp, waarmee we onder meer de Stationsweg ontlasten.

Duurzaamheid: We zetten serieuze stappen op weg naar ‘Sliedrecht energieneutraal’ in 2050. We gaan voor verduurzaamde bestaande woningen en nieuwe 0-emissie woningen, aangesloten op het warmtenet. We willen in 2050 minder energie gebruiken en dat alle energie die toch nodig is, duurzaam wordt opgewekt. Hierbij onderzoeken we de balans tussen sociale, economische, ecologische en inhoudelijke aspecten.


,,Onze afwegingen nemen we mee bij de vaststelling van ons aandeel in de Regionale Energie Strategie (RES), die beschrijft hoe we als regio Drechtsteden invulling geven aan het klimaatakkoord”, aldus Ton Spek. ,,In de regio halen we tot 2030 in totaal 12.000 woningen van het gas af, en daar levert Sliedrecht ook een aandeel in. Uitgangspunt is betaalbare en betrouwbare energie voor alle bewoners en bedrijven”, benadrukt Ton Spek. ,,De Transitievisie Warmte (TVW) maakt per wijk inzichtelijk wat de meest voor de hand liggende warmteoptie is, tegen de laagste maatschappelijke kosten. Elke twee jaar herijken we de regionale strategie op weg naar onze gezamenlijke doelen in 2030.”


De hamvraag: Hoe wordt het allemaal betaald? De gemeente reserveert voor de woningbouwopgaven middelen uit de Eneco-gelden in een fonds Ruimtelijke Vernieuwing. Wethouder Piet Vat licht toe: ,,Dit fonds zetten we in om de grootschalige woningbouwopgaven, en de daarmee samenhangende ruimtelijke, verkeers- en duurzaamheidsopgaven, te faciliteren en realiseren. We proberen ook om bijdragen van andere overheden te verkrijgen en om private partijen te bewegen te investeren in de ruimtelijke vernieuwing van Sliedrecht. Gedurende de looptijd kan het fonds ook gevoed worden door inkomsten uit bijvoorbeeld grondexploitaties.”

Bovenstaande ambities vragen een enorme inzet van zowel de gemeente als de Sliedrechtenaren. Ton Spek: ,,Wij zijn er als college van overtuigd dat we dit waar kunnen maken. Samen met onze inwoners en bedrijven. Samen met onze buurgemeenten. Samen met bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties. Samen de schouders eronder, zoals we al eeuwen in ons ondernemend baggerdorp doen. Sámen hebben we de kracht om Sliedrecht vol in bloei te zetten voor toekomstige generaties!”

DENK EN PRAAT WEER MEE De gemeente nodigt iedereen uit om te reageren op de concept Omgevingsvisie. Alle reacties neemt de gemeente mee om de concept Omgevingsvisie aan te scherpen naar een officiële ontwerp Omgevingsvisie. Een reactie indienen kan nog tot 1 juli a.s. Stuur een email naar: omgevingsvisie@sliedrecht.nl. U vindt de concept Omgevingsvisie op www.sliedrecht.nl. Kies in het hoofdmenu voor Wonen & Omgeving. Kies voor Omgeving (middelste kolom) en vervolgens op Omgevingsvisie Sliedrecht. Meepraten kan ook op social media. De gemeente plaatst wekelijks stellingen, waar iedereen op kan reageren.

Het bovenstaande artikel is gemaakt door de gemeente Sliedrecht. Journalisten van Het Kompas Sliedrecht zijn hier niet bij betrokken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie