Bijna een derde meer WW-uitkeringen in 2020

Uitderegio

REGIO De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. In 2020 namen de lopende WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 31% toe. UWV verstrekte in vergelijking met 2019 bijna de helft meer nieuwe WW-uitkeringen en het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per maand daalde met bijna 20%. Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, oftewel het WW-percentage, steeg in Groot-Rijnmond tot 3,3% eind 2020. Eind 2019 bedroeg dit percentage nog 2,5%. Ondanks de verruiming van de arbeidsmarkt zijn er nog kansrijke beroepen. UWV heeft ze samengebracht in een overzicht kansrijke beroepen. Werkzoekenden kunnen zich verder laten inspireren door overstapberoepen die een betere kans op werk hebben dan hun huidige beroep.

De Nederlandse economie kreeg aan het eind van het eerste kwartaal 2020 een flinke zet naar beneden als gevolg van de covid-19 pandemie. Ingrijpende maatregelen volgden om besmettingen tegen te gaan: een ‘intelligente lock down’. De onzekerheid over de toekomst leidde er bij de eerste besmettingsgolf (maart t/m mei) toe dat veel mensen met een flexibel arbeidscontract hun baan verloren. Tijdens de zomermaanden leek versoepeling mogelijk. Echter, in september tekende zich het begin van een tweede besmettingsgolf af waarop een volgende lock down volgde. Tegelijkertijd boden de goedkeuring van ontwikkelde vaccins perspectief voor de toekomst. De grafieken hieronder brengen het verloop in beeld van de nieuwe WW-uitkeringen (instroom) en de lopende WW-uitkeringen. Het effect van de eerste en tweede lock down is met name in de linkerfiguur goed zichtbaar.

De nieuwe WW-uitkeringen namen in 2020 met bijna de helft toe ten opzichte van 2019 (47%): van 31.923 in 2019 tot 47.026 nieuwe WW-uitkeringen in 2020. Tijdens de eerste besmettingsgolf was er sprake van een sterkere toename (meer dan een verdubbeling, namelijk +104%) dan tijdens de tweede golf. De sterkste toenamen waren in de periode maart t/m mei te zien bij de dienstverlenende en transport & logistieke beroepen (+144% en +105%). De tweede golf zorgde voor een minder sterkte toename. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen was vanaf september 2020 de helft hoger dan in 2019 (+40%). De sterkste stijgingen deden zich toen vooral voor bij de dienstverlenende en commerciële beroepen (+89% en +35%).

UWV verstrekte eind december 2020 in Groot-Rijnmond 7.193 meer lopende WW-uitkeringen in vergelijking met een jaar eerder. De toename tot 30.680 WW-uitkeringen betekende een stijging van 31%. De dienstverlenende beroepen leverden de grootste bijdrage aan de regionale stijging met 1.087 meer WW-uitkeringen. Het betrof met 62% meer uitkeringen tevens de sterkste toename in een beroepsgroep. Horecaberoepen maken onderdeel uit van de dienstverlenende beroepen. Omdat de gevolgen van de pandemie en de maatregelen verschillen per sector, werd niet iedereen in gelijke mate getroffen door de crisis.

De crisis trof vooral de jongeren hard. De lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar verdubbelden bijna in een jaar tijd (+90%). Veel van hen werkten namelijk via uitzendbureaus, in de horeca of in de detailhandel. Laag en middelbaar opgeleiden kwamen ook in een moeilijker positie terecht. Vooral de WW-uitkeringen aan (v)mbo’ers en havo/vwo’ers namen toe. 40-plussers en hoogopgeleiden werden daarentegen minder hard getroffen door de coronacrisis. Oudere werknemers hebben namelijk vaker een vast arbeidscontract en hoogopgeleiden werken vaker in sectoren waar de gevolgen van de pandemie op de werkgelegenheid nagenoeg afwezig of beperkter waren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de specialistische zakelijke diensten, zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs en ICT.

De pandemie zorgde ervoor dat het aantal beschikbare vacatures afnamen. Werkgevers deden geen - of een kleiner beroep - op arbeidskrachten door onzekerheid over de toekomst, vermindering en stopzetting van activiteiten en uitholling van de financiële basis van het bedrijf of de instelling. In 2020 is voor werkzoekenden in Groot-Rijnmond het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per maand met bijna 20% afgenomen (-19%), in vergelijking met 2019. De sterkste daling was bij dienstverlenende en bedrijfseconomische beroepen (waaronder horecapersoneel). Bij deze beroepen namen de openstaande online vacatures met een derde af (-31%). Ook bij de commerciële en taalkundige en creatieve beroepen (-29% en -27%) was een sterke afname te zien. De gevolgen van de eerste lock down op de beschikbare openstaande online vacatures waren iets groter dan die van de tweede golf: een afname van -23% versus een afname van 17%. Bij de eerste besmettingsgolf werden vooral de transport & logistieke en dienstverlenende beroepen getroffen (-44% en -41%), terwijl de tweede golf de grootste daling veroorzaakte bij de dienstverlenende beroepen (-41%) en de creatieve en taalkundige beroepen (-36%).

De ruimere arbeidsmarkt die ontstaat door meer werkzoekenden en minder vacatures, vraagt om middelen die werkzoekenden kunnen helpen hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. UWV heeft een overzicht met kansrijke beroepen opgesteld om de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Beroepen op het gebied van ICT, techniek, onderwijs en zorg blijken vaak ook nu nog kansrijke. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor sommige beroepen van financiële en/of juridische aard. Werkzoekenden kunnen zich ook laten inspireren door een lijst met overstapberoepen. Dit zijn beroepen die betere kansen op werk bieden dan het huidige beroep. Aanknopingspunten voor een overstapberoep kunnen onder meer zijn gelegen in de sfeer van competenties, overeenkomsten tussen functies of affiniteiten aan de kant van de werkzoekende.

advertentie
advertentie